Når du handler med Combiteam godkender du følgende

FORRETNINGSBETINGELSER:

Virksomheden
Virksomheden, herefter COMBITEAM, har adressen
Skovparken 41 1tv, 6000 Kolding og er registret med
CVR 27540716.
Telefonen er åben hverdage mellem 9.00 - 18.00 og
vores mail bliver læst dagligt.
Kunden er forpligtiget til, at informere COMBITEAM om ændringer
af telefonnumre og mail. En stor del af kommunikationen
vil ske via mail.

Aftalte ydelser
Aftalte ydelser og priser skal fremgå af en skriftlig servicekontrakt,
eller et af kunden skriftligt eller pr. mail godkendt tilbud
eller ordrebekræftelse fra COMBITEAM.
COMBITEAM er forpligtet til at gennemføre den aftalte ydelse,
dog har COMBITEAM ret til at ændre tidspunktet/datoen på
udførelsen af ydelsen. (Se også betaling.) COMBITEAM stiller
ikke krav om oprydning før et servicebesøg. Rengøring
udføres tilgængelige steder i henhold til aftalen.
COMBITEAM laver ikke oprydning af papirer og dokumenter,
medmindre dette specifikt aftales.
COMBITEAM leverer alle rengøringsmidler og rekvisitter
med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden. Har
kunden specielle ønsker, skal dette anføres i aftalen.
Aftalen revideres og genforhandles en gang årligt, første
gang efter 12 måneder. Timelønssatsen reguleres
efter Danmarks Statistiks nettoprisindex en gang årligt
pr. 1. juli.

Aflysninger
Ønsker kunden at aflyse ydelsen eller ændre tidspunktet
for udførelsen, skal dette meddeles skriftligt
senest 4 hverdage før det aftalte tidspunkt.
Hvis aflysning ikke er rettidig, er kunden forpligtet til at
betale den fulde pris for ydelsen, selvom ydelsen ikke
udføres. Aflysning af ydelsen kan ikke fortages i opsigelsesperioden.
Ønsker kunden ikke servicebesøg i en ferieperiode,
skal dette varsles 1 måned før afholdelse.

Helligdage
Falder servicebesøg på en helligdag, aflyses servicebesøget
og flyttes ikke til en anden dag.

Opsigelse
Opsigelse af aftalen skal fra begge parter ske skriftlig
senest en måned før udløb.

Vores medarbejdere
Alle vores medarbejdere har ren straffeattest.

Betaling
Betalingsbetingelsen er netto kontant 8 dage.
Ved for sen betaling pålægges der rente med 1,5% pr
påbegyndt måned samt rykkergebyr iht. renteloven.
COMBITEAM er berettiget til at kræve betaling forinden udførelse
af enkelte opgaver.
COMBITEAM er berettiget til at kræve betaling af forfalden saldo
forinden yderligere opgaver udføres.

Nøgler og alarmer
COMBITEAM er forpligtet til at opbevare kundens nøgler forsvarligt.
Adresser og nøgler må ikke opbevares sammen.
Nøgler skal ved udlevering være påsat en identifikation
fra kunden.
Såfremt nøgler bortkommer er COMBITEAM alene forpligtet til at
udskifte nøglen i kundens hoveddør.
COMBITEAM har ret til at sende nøgler pr. post i en foret kuvert
mellem COMBITEAM, medarbejder og kunde.
Skal alarmer kobles fra, skal COMBITEAM have koden oplyst senest
dagen før servicebesøget.

Skader og forsikring
COMBITEAM har tegnet ansvarsforsikring i TopDanmark.
Sker der skade på virksomhedens ejendele skal dette straks
meddeles skriftligt til COMBITEAM, der anmelder skaden.
Dækning er betinget af tilsagn herom fra forsikringsselskabet og
udbedring må ikke ske, forinden skaden er anerkendt af
forsikringsselskabet. En forsikringsskade afregnes separat og
kan ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden ejendele af
væsentlig værdi, skal der gøres opmærksomt på dette i
servicekontrakten.

Klager
Evt. klager skal ske skriftligt senest dagen efter at ydelsen
er leveret og COMBITEAM skal have mulighed for at se
rengøringsområdet.
Såfremt klagen ikke modtages rettidig
vil klagen blive behandlet, men kunden har ingen krav
på nedslag i den aftalte pris eller at ydelsen gøres om.

Ansvar
COMBITEAM er ansvarlig efter dansk rets alm. regler og er ikke
ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder
driftstab, tab af data, mistet fortjeneste og goodwill
mv.

Værneting
Tvister mellem virksomheden og kunder afgøres efter
dansk ret ved Retten i Kolding.

Kategori: Info

Ring til mig!

Kan du arb. nogle timer?